سولیکو

  معرفی گروه سولیکو
  تاریخچه
  اهداف سازمانی
  ارزشهای سازمانی
  برند های سولیکو
  شرکتهای زیر مجموعه
 

  معرفی گروه سولیکو
  تاریخچه
  اهداف سازمانی
  ارزشهای سازمانی
  برند های سولیکو
  شرکتهای زیر مجموعه
 

شرکتهای زیر مجموعه
  شرکتهای زیر مجموعه
 
شرکت های وابسته به گروه صنایع غذایی سولیکو عبارتند از:
1- شرکت محصولات لبنی کاله
2- شرکت محصولات گوشتی آمل
3- شرکت محصولات گوشتی تهران
4- سازمان بازاریابی و فروش (شرکت تاپ)
5- شرکت بسته بندی کاج
6- شرکت پوشش نوید تهران
7- شرکت محصولات نوشیدنی ایران برتر
8- شرکت نوشیدنی بهاران گل
9- شرکت بسته بندی گوشتی فیله ی طیور

 
  شرکتهای زیر مجموعه
 
شرکت های وابسته به گروه صنایع غذایی سولیکو عبارتند از:
1- شرکت محصولات لبنی کاله
2- شرکت محصولات گوشتی آمل
3- شرکت محصولات گوشتی تهران
4- سازمان بازاریابی و فروش (شرکت تاپ)
5- شرکت بسته بندی کاج
6- شرکت پوشش نوید تهران
7- شرکت محصولات نوشیدنی ایران برتر
8- شرکت نوشیدنی بهاران گل
9- شرکت بسته بندی گوشتی فیله ی طیور